Ouderbetrokkenheid

De ouders zijn de belangrijkste partners van onze scholen. In de eerste plaats bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind. Daarin dient tussen ouders en school een lijn te worden getrokken. Daarbij hebben ouders en school over en weer bepaalde verwachtingen. Hierover dient volstrekt duidelijkheid te bestaan. De scholen hebben intensief overleg met de ouders over alles wat het kind aangaat. Naast onderwijs, is gezonde voeding en voldoende beweging van cruciaal belang om met de ouders te bespreken. 

Ouderbrokkenheid wordt in het algemeen gerealiseerd door drie of vier individuele gesprekken per jaar met ouders (intake en rapportgesprekken) en algemene ouderavonden, waarbij ouders gezamenlijk worden voorgelicht over onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken.
Voorts hebben de scholen doorgaans een ouderraad, waarin ouders als vrijwilligers de school ondersteunen met de organisatie van allerlei evenementen, beheer van de vrijwillige ouderbijdrage, etc.

Daarnaast is aan elke school wettelijk een medezeggenschapsraad verbonden (op bestuursniveau een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), waarin ouders en personeel gezamenlijk beraadslagen over het beleid van de school en de school daarin adviseren, c.q. daaraan hun goedkeuring moeten hechten.

Ouderplatform El Amal

De school speelt een belangrijke rol bij de opvoeding en ouders zouden meer betrokken moeten zijn bij de vertaling van de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen naar het onderwijs en de wijze waarop de school daarmee omgaat.

Dat op een Islamitische school de religie en de wisselwerking daarvan met de samenleving daarbij
van groot belang zijn ligt voor de hand. De waarden, die ons door de Islam worden aangereikt en het daaruit voortvloeiende normgedrag vormen immers de belangrijkste reden (naast kwaliteit) voor ouders om hun kind op een Islamitische school te plaatsen en zijn tevens de basis voor het bestaansrecht van deze scholen.

El Amal heeft als doel te komen tot een intensieve gedachtewisseling met ouders over de wijze waarop het onderwijs gestalte krijgt in haar scholen. Het bestuur meent, dat op deze wijze de belangen van de ouders beter tot hun recht komen. 

De belangstelling van ouders voor studiedagen, workshops, etc, die El Amal met een zekere regelmaat organiseert bevestigt dat ook de ouders daaraan behoefte hebben.
Om die reden heeft het bestuur op 13 december 2013 een ouderplatform opgericht op bestuursniveau.

De inrichting, de taken en bevoegdheden van het ouderplatform zijn geregeld door middel van de regeling ouderplatform. 
Het ouderplatform heeft als voornamelijkste taak de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke gang van zaken te beoordelen, met inbegrip van het handhaven en onderhouden van de religieuze identiteit. Daarbij wordt het ouderplatform voortdurend door scholen en bestuur uitgedaagd, om mee te denken met de verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen, waarmee het onderwijs wordt geconfronteerd.

De leden van het ouderplatform zijn ouders van de verschillende scholen. De voorzitter van het ouderplatform is de heer Y. Mermer, ouder op basisschool An Nasr te Alkmaar.