Stichting islamitische Scholen El Amal

El Amal is het bestuur van vijf Islamitische basisscholen, die streven naar een hoogwaardige onderwijskwaliteit. De scholen van El Amal leggen zich toe op de voor elk indivudueel kind beste startkwalificatie voor het voorgezet onderwijs. De scholen "halen eruit, wat er in zit". Daarnaast is het van belang, dat de kinderen als volwassenen van de toekomst zich in de maatschappij van morgen goed staande weten te houden en zich daarin thuis voelen.

 

Het bestuur van El Amal

Het bestuur van Stichting El Amal handelt vanuit een toezichthoudende rol en bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de functioneel bestuurder. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen het toezichtoudende bestuur en de functioneel bestuurder is vastgelegd in het bestuursregelement. 

Het toezichthoudende bestuur bestaat uit vier leden:

de heer A. Charif (voorzitter)

de heer M. Boukarfi (secretaris)

mevrouw M. Nbir (lid)

de heer S. Amezguiou (lid)

De functioneel bestuurder

De functioneel bestuurder vormt samen met de directeuren van de scholen het management van de organisatie. De taken en bevoegdheden van de functioneel bestuurder en de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut. Voor de uitvoering van zijn taken, wordt de functioneel bestuurder ondersteunt door een staf.

De gegevens van de functioneel bestuurder en zijn staf:

de heer M.Z. Bhoelan, functioneel bestuurder

mevrouw M.M.C. Everaars, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteitscoördinator

mevrouw F. el Faraji, beleidsmedewerker Personeel en Organisatie

de heer M. el Morabit, beleidsmedewerker financiën en controller

Heeft u vragen voor de functioneel bestuurder of een van zijn stafleden dan kunt u bellen met het secretariaat van het bestuurskantoor:

Tel: 020-6 11 12 22

Mail: secretariaat@elamalscholen.nl 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan voor alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden en bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR’en). In het GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaamheden, de wijze van facilitering en onderlinge communicatie worden beschreven in het Medezeggenschapsstatuut.

De functioneel bestuurder voert overleg met de GMR,  draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de GMR en kan tijdens (een deel van) de GMR-vergadering aanwezig zijn. Hij draagt er zorg voor dat die beleidsstukken die instemming dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij de GMR over komende beleidsmatige ontwikkelingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken.

De activiteiten van de GMR zijn beschreven in het jaarplan. Om die activiteiten uit te kunnen voeren zijn (financiële) middelen en voorzieningen nodig. Deze worden toegekend en de inzet van de middelen wordt verantwoord in het jaarverslag van de GMR.

Leden van de GMR zijn:

Mw. Bajioui (voorzitter), El Kadisia, Amsterdam (oudergeleding)

Mw. Ait Mouhou (secretaris), El Kadisia, Amsterdam  (personeelgeleding)

Dhr. Benhammou (lid), Al Islaah, Harderwijk (oudergeleding)

Mw. Comvaluis (lid), Al Wafa, Amsterdam  (personeelgeleding)

Mw. Loggen (lid), Al Ikhlaas, Haarlem  (personeelgeleding)

Mw. Maroun (lid), An Nasr, Alkmaar (oudergeleding)


Vacatures GMR:

Op dit moment staat er een aantal vacatures open:
Personeelgeleding: Al Islaah en An Nasr
Oudergeleding: Al Ikhlaas 

Heeft u vragen of wilt u in de GMR zitting nemen? Stuur een mailtje naar gmr@elamalscholen.nl