Stichting islamitische Scholen El Amal

El Amal is het bestuur van vijf Islamitische basisscholen, die streven naar een hoogwaardige onderwijskwaliteit. De scholen van El Amal leggen zich toe op de voor elk indivudueel kind beste startkwalificatie voor het voorgezet onderwijs. De scholen "halen eruit, wat er in zit". Daarnaast is het van belang, dat de kinderen als volwassenen van de toekomst zich in de maatschappij van morgen goed staande weten te houden en zich daarin thuis voelen.

 

Het bestuur van El Amal

Het bestuur van Stichting El Amal handelt vanuit een toezichthoudende rol en bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de functioneel bestuurder. De verdeling van taken en bevoegdheden tussen het toezichtoudende bestuur en de functioneel bestuurder is vastgelegd in het bestuursregelement. 

Het toezichthoudende bestuur bestaat uit vier leden:

de heer A. Charif (voorzitter)

de heer M. Boukarfi (secretaris)

mevrouw M. Nbir (lid)

de heer S. Amezguiou (lid)

De functioneel bestuurder

De functioneel bestuurder vormt samen met de directeuren van de scholen het management van de organisatie. De taken en bevoegdheden van de functioneel bestuurder en de directeuren zijn vastgelegd in het managementstatuut.

Met het plotseling overlijden van de heer Bhoelan, heeft het toezichthoudend bestuur het besluit genomen om tijdelijk te voorzien in de vervaning van de functie bestuurder El Amal in afwachting van de procedure van werving en selectie. Voor deze functie is benoemd mevrouw F. el Faraji. Voor de uitvoering van haar taken, wordt mevrouw El Faraji ondersteunt door medewerkers van het bestuurskantoor.

De medewerkers van het bestuurskantoor zijn:

de heer M. el Morabit, beleidsmedewerker financiën en controller

mevrouw S. Jaidi Touzani, administratief medewerker

mevrouw A. Belhaj, administratief medewerker

Heeft u vragen voor de functioneel bestuurder of voor een van haar stafleden dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van het bestuurskantoor te bereiken via:

Tel: 020-6 11 12 22

Mail: secretariaat@elamalscholen.nl

 

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) is het medezeggenschapsorgaan voor alle bovenschoolse beleidsaangelegenheden en bestaat uit vertegenwoordigers van de afzonderlijke medezeggenschapsraden (MR’en). In het GMR-reglement zijn de bevoegdheden beschreven die door de afzonderlijke MR’en aan de GMR zijn overgedragen. Bevoegdheden, werkzaamheden, de wijze van facilitering en onderlinge communicatie worden beschreven in het Medezeggenschapsstatuut.

De functioneel bestuurder voert overleg met de GMR,  draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de GMR en kan tijdens (een deel van) de GMR-vergadering aanwezig zijn. Hij draagt er zorg voor dat die beleidsstukken die instemming dan wel een advies behoeven, tijdig voorgelegd worden aan de GMR. Daarnaast informeert hij de GMR over komende beleidsmatige ontwikkelingen en stelt de leden zo in de gelegenheid om een inbreng te hebben in de nader uit te werken beleidszaken.

De activiteiten van de GMR zijn beschreven in het jaarplan. Om die activiteiten uit te kunnen voeren zijn (financiële) middelen en voorzieningen nodig. Deze worden toegekend en de inzet van de middelen wordt verantwoord in het jaarverslag van de GMR.

Leden van de GMR zijn:

mw. Bajioui (voorzitter), El Kadisia, Amsterdam (oudergeleding)

mw. Ait Mouhou (secretaris), El Kadisia, Amsterdam  (personeelgeleding)

dhr. Abouyahya (lid), Al Wafa, Amsterdam (oudergeleding) 

mw. Azoubay (lid), Al Ikhlaas, Haarlem  (oudergeleding)

dhr. Benhammou (lid), Al Islaah, Harderwijk (oudergeleding)

mw. Comvaluis (lid), Al Wafa, Amsterdam  (personeelgeleding)

dhr. Kucuk (lid), An Nasr, Alkmaar (oudergeleding)


Vacatures GMR:

Op dit moment staat er een aantal vacatures open:
Personeelgeleding: Al Ikhlaas te haarlem, Al Islaah te Harderwijk en An Nasr te Alkmaar

Heeft u vragen of wilt u in de GMR zitting nemen? Stuur een mailtje naar gmr@elamalscholen.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Binnen El Amal gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de school en indien nodig medewerkers van het bestuursbureau.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dit moment zijn overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht om een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) vast te stellen. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Als organisatie hebben wij gekozen voor een externe functionaris gegevensbescherming:

De functionaris is de heer Ronald van Rooijen (ronald.van.rooijen@dyade.nl).